Wij zijn opgegroeid met het idee dat ziekte iets ongewenst is. lets dat opgelost en geheeld moet worden. We hebben daarom 'heel'-meesters op aarde die ons weer 'beter' en 'heel' maken. Deze benamingen geven ons de indruk dat ziekte 'slecht' is en 'gebroken'. Hierdoor is het medisch gilde langzaam en gestaag opgeschoven naar de behandeling van alleen maar symptomen.
door Jeroen de Lange
Echter, ziekte heeft niets met slecht of gebroken te maken, maar alles met de uitingsvorm van wie wij nu zijn. De taal van ons lichaam en psyche. Zo binnen, zo buiten en zo boven, zo onder. Zo weerspiegelt ons lichaam en psyche het wezen - de essentie- wat we naar buiten projecteren en uiteindelijk ook naar buiten manifesteren. Het wezen van wat we denken, spreken en voelen en het wezen van waaruit wij handelen en ervaren. Daarom heeft symptoombestrijding altijd zijn weerslag. Omdat het lichaam de mond is gesnoerd....voor nu, want natuur vindt geduldig altijd wel weer een andere uitlaatklep, al is die vaak heftiger.
Als lichtwezens zijn wij onsterfelijk omdat wij als bewustzijn oneindig zijn, en dus zonder vorm en niet aan tijd noch ruimte gebonden. Zonder vorm, tijd en ruimte hebben de woorden 'sterfelijk' en 'onsterfelijk' eigenlijk geen betekenis, behalve als wij mensen daar een betekenis aan geven. Vanuit die betekenis, zijn wij als bewustzijn onsterfelijk. En vanuit die oneindigheid hebben wij gekozen voor een unieke eindigheid in tijd en vorm: de stoffelijke vorm die wij als ons lichaam en psyche ervaren. Aan deze stoffelijke vorm, ons lichaam en psyche, komt ooit een eind. Omdat er ook een begin was. En juist deze eindigheid geeft ons de mogelijkheid om het leven te ervaren. Want door het licht ervaren wij duisternis en door het kwade ervaren wij het goede. En even zo ervaren we door de dood het leven en ervaren wij door de begrenzing onze oneindigheid.
Wij leven allemaal onze unieke stoffelijke vorm omdat we ons hebben voorgenomen iets unieks te ervaren: ons unieke levensdoel. Niets of niemand in het Universum heeft jouw of mijn levensdoel. Nooit gehad en nooit komen. Ons lichaam en psyche is dan ook even uniek en precies voor dat doel ontworpen. Wij herkennen die afstemming in onze gaven en talenten. En we voelen ons intens gelukkig als we onze gaven en talenten gebruiken en ervaren. Zo worden wij geleid op het pad naar vervulling van ons levensdoel. Onze bevlogenheid, onze passie, is ons navigatie-systeem! En zo is alles met de fijnste precisie gebouwd en afgestemd op ons unieke levensdoel. De natuur is hierin subliem en super efficient. En in deze sublimiteit en efficientie laten we dan ook onze vorm los zodra we ons levensdoel hebben vervuld. We sterven dan, zoals wij dat op aarde noemen. Net zoals we ook al het andere in de stoffelijke wereld loslaten zodra we het als vervuld hebben gezien. Van oude kleren en een auto tot aan vriendschappen en relaties.
De vraag is daarom niet waarom we leven en sterven maar hoe we leven en sterven.
Net zoals een race auto gebruikt moet worden voor racen en een vrachtauto voor transport en een zijde jurk anders wordt behandeld dan een spijkerbroek, dient ons lichaam en psyche ook gebruikt en behandeld te worden op een manier die in lijn ligt met waarvoor ze ontworpen is: ons unieke levensdoel. Andersoortig gebruik en handelen leidt tot schade, die wordt ervaren als ziekte. Ziekte is dan ook de taal van ons lichaam en psyche die zegt dat we ons leven niet in lijn met ons levensdoel leven. Een uitzondering moet hierin wel gemaakt worden voor
hen die hier zijn gekomen met het levensdoel om ziekte te ervaren. Maar we mogen aannemen dat dit uitzonderingen zijn en dat de meesten van ons hier zijn gekomen om de weg naar hun hart te vinden en hun passie te leven.
Als we lichamelijke of psychische problemen ondervinden, als we ziek zijn, dan is dat dus de taal van ons lichaam en psyche die ons in de richting wijst van de projecties en manifestaties van ons wezen die niet in lijn zijn met ons levensdoel. Ons lichaam en psyche is daarmee onze bewegwijzering naar de disharmonie in ons leven. Ziekte is dan ook vanuit dit perspectief een geschenk in plaats van een last. Een geschenk van onschatbare waarde!

Want ieder deel van ons lichaam en psyche correspondeert met een specifiek deel van ons manifesterend wezen. En veel daarvan is terug te vinden in onze taal. 'Dikke huid', 'stijfkop', 'onder de duim houden', 'rechte rug', 'niet door de knieen gaan', 'op de heupen hebben', 'lange tenen', 'achter de ellebogen hebben', enzovoorts. De betekenissen verwijzen allemaal naar ons wezen. De dikke huid gaat over niet willen voelen, de duim gaat over dominantie, de rug gaat over innerlijke kracht en stabiliteit, enzovoorts. Dankzij deze holistische kennis kunnen wij heel concreet en heel specifiek op zoek gaan naar dat deel in ons wat we in harmonie mogen brengen. Ook in deze bewegwijzering is de natuur subliem en super efficient!
Onze disharmonieen zitten verstopt in ons denken, spreken, voelen en handelen. Programmeringen die naar binnen zijn geslopen doordat we de verhalen van anderen hebben aangenomen als de verhalen van onszelf. We hebben ons geidentificeerd met de verhalen van anderen omdat ze vaak op overtuigende of dwingende wijze bij ons zijn neergelegd. Deze dominante energie heeft nog steeds op aarde een belangrijke invloed op onze leefstijl, voeding, gezondheidszorg, opvoeding,
scholing, media, marketing en maatschappelijke hierarchie. Door belonen en bestraffen zijn we geconditioneerd geraakt en zijn we gaan afwijken van ons levensdoel. Velen van ons hebben zelfs hun levensdoel uit het oog verloren en leven een geconditioneerd en onbewust/slapend leven. Deze conditioneringen hebben zich diep geworteld en zijn uiteindelijk in de stof is gekomen, op cel- en DNA niveau en uiten zich via de ziekten die we ervaren.
Maar ’zo boven, zo beneden’ en zo ’binnen zo buiten’ betekent ook dat het andersom werkt: ’zo beneden, zo boven’ en ’zo buiten, zo binnen’. Ofwel de harmonie met ons levensdoel kan worden terug gevonden door zowel bewustwording van onze conditioneringen van binnen uit als ook door harmonisering van onze psychische en lichamelijke energie van buiten uit. Herstel van onze psyche en herstel van onze cellen en ons DNA.
Healing, heling of genezing werkt via deze twee paden en heeft het principe van het aanbieden van harmonie vanuit de basis dat ziekte niet slecht of gebroken is, maar alleen een ervaring is van disharmonie met je levensdoel. Geen oordeel, geen verwachting. Want als healer kan je per definitie slechts alleen jouw eigen persoonlijke en dus beperkte perspectief hebben op het levensdoel van de ander en zal je nooit het levensdoel van de ander kunnen bezien of ervaren vanuit zijn of haar perspectief! Daarom kan je niet zonder risico concrete oplossingen aanbieden, maar wel altijd de frequentie van harmonie. Zodat die frequentie kan en mag worden aangenomen door de ander. Alles wat je meer doet, heeft het risico in zich van een nieuwe indoctrinatie en programmering en voert de ander mogelijk juist verder weg van zijn of haar levensdoel. Zelfs als het ogenschijnlijk de ander lijkt te helpen. Zo is bij voorbeeld de fysieke genezing van een ziek mens niet altijd de beste oplossing voor harmonisatie met zijn of haar levensdoel!
Het bieden van hulp kan daarom alleen plaatsvinden op het frequentie niveau van Onvoorwaardelijke Liefde.
Onvoorwaardelijk betekent geen voorwaarde stellen, geen oordeel en geen verwachting hebben. Onvoorwaardelijkheid kan alleen vanuit jezelf komen als iets wat is. Omdat het onderdeel uitmaakt van jouw wezen. Onvoorwaardelijkheid kan dan ook geen mentaal concept zijn, omdat voorwaardelijkheid juist het paradigma is van alle mentale processen.
Liefde betekent volgens een bepaalde orde verbinden van wat is. Liefde is wat wij in essentie zijn: een georganiseerde verbinding van- en tussen energieen (inclusief de psyche en de stof) en ons bewustzijn. Helen vanuit Onvoorwaardelijke Liefde betekent dan ook de ander volledig waarderen zoals hij of zij is en alleen de frequentie van harmonie als voorbeeld aanbieden, zodat de ander die frequentie van harmonie zich mag herinneren en zichzelf daardoor heelt. Een mens heelt alleen zichzelf, nooit een ander. Ook al denken wij dat soms wel. De healer heelt helemaal niet. De healer is alleen voorbeeld en getuige!
Concreet betekent dit dat voor het pad van bewustwording (van binnen uit) dat een prikkel wordt aangeboden die uitnodigt om te voelen en te realiseren, zodanig dat een proces van bewustwording kan en mag worden gestart. Die prikkel kan verbaal, visueel, fysiek, energetisch, of een combinatie hiervan zijn. Een blik kan soms al voldoende zijn om het proces van bewustwording te starten. En soms is juist een schrik effect nodig of alleen een luisterend oor. Alleen vanuit een geascendeerde staat van bewustzijn kan de healer het juiste doen, want de trigger zit in het moment, welke niet is te vatten in enig model. En nog essentieler hierin is dat als de foute trigger- of de trigger fout wordt ingezet, het lijden juist kan worden vergroot. Verwachtingen of oordelen zijn hierin funest. Daarom is de geascendeerde staat van bewustzijn van de healer zo essentieel.

Voor het pad van harmonisering van energieen van het lichaam en de psyche (van buiten uit) betekent dit dat het aura van de healer het voorbeeld is voor de cellen, het DNA en de energieen van het lichaam en psyche van de ander, de mens die ziekte ervaart. Vroeger werd deze manier van healen 'strijken' of 'handoplegging' genoemd. Maar healen van buiten uit kan op vele manieren. De intentie van de healer en de zieke mens is feitelijk al voldoende. Een prachtig voorbeeld hierin is de' gevende blik' van Braco.
Essentieel voor zowel de healer als de mens die hij/zij helpt is dat de healer in zijn of haar frequentie van Onvoorwaardelijke Liefde blijft. Als de frequentie daalt- bijvoorbeeld door emotionele betrokkenheid- betekent dit dat de mens die disharmonie en ziekte ervaart het voorbeeld wordt voor de healer in plaats van andersom. Gevolg is dat de healer (op termijn) zelf ziek wordt. Daarom zie je ook dat veel healers na een sessie moe of leeg zijn en na verloop van tijd zelf last krijgen van typische ziekte verschijnselen zoals gewrichtspijnen, pijn in de handen, rugpijn, maag en darm problemen en zelfs in sommige gevallen uiteindelijk kanker. Anderzijds, als de aangeboden frequentie daalt, wordt aan de zieke mens geen harmonische frequentie meer aangeboden waarmee hij of zij tot zelf-heling kan komen. Als de frequentie van de healer daalt, als de healer niet (meer) in de geascendeerde staat van bewustzijn is, zijn er in ieder geval twee verliezers.
Zodra de Onvoorwaardelijkheid, de Liefde of de Harmonie van de healer wegebt is de healer dan ook geen healer meer. De geascendeerde staat van bewustzijn is dan verlaten en ingeruild voor Ego. Dit is menselijk en kan iedere healer overkomen, situationeel of tijdelijk en dient door de healer (h)erkent te worden waardoor hij of zij direct een eigen bewustwording proces start en zich/haar zelf begint te helen. Als de healer dit echter weigert in te zien of te accepteren en toch doorgaat met mensen 'helpen' vanuit Ego dan is de healer geen healer meer maar een kwakzalver geworden. Want dan wordt de lagere frequentie van verwachtingen, oordelen en andere eigen emoties van de healer - waarschijnlijk mooi verpakt met status en met een mentale projectie van liefde - als voorbeeldfrequentie aan de zieke mens aangeboden om te herinneren.
Daarom is healing geen wetenschappelijke of methodische bezigheid, maar heel persoonlijke, intieme en integere ervaring van Onvoorwaardelijkheid in Liefde. Voor de zieke mens en voor healer zelf. Healing is daarom ook een nederige ervaring, omdat je je mag realiseren dat jij als healer totaal niets doet of kan doen, behalve Onvoorwaardelijk in Liefde te zijn en te getuigen van een mens die zichzelf weer harmoniseert met zijn of haar levensdoel. Healing is een heilige ervaring van iemand te helpen herinneren en hiervan getuigen te mogen zijn.
Want nogmaals, een mens kan alleen zichzelf helen en dan alleen als hij of zij er bereid toe is en er ook klaar voor is. Op psychisch en lichamelijk niveau. Ieder op zijn of haar eigen tempo.
En dat geldt voor de healer zelf ook!
Jeroen de Lange
Healer, coach en inspirator
Afbeeldingen ©Brigitte Burgers